You are here: Home VTG

Đề thi tuyển dụng Viettle 7/2007

PHẦN BSS
————————————————————————
1. BSC xử lý nhiệm vụ nào sau đây?
a) Đo đạc trên đường truyền vô tuyến
b) Phân phối, định vị các kênh vô tuyến
c) Chuyển mạch cục bộ
2. Giao thức nào được sử dụng trong báo hiệu C7 trên giao diện A-bit?
a) BSSAP
b) MAP
c) ISUP
3. Kênh logic nào được máy di động sử dụng để kết nối tới hệ thống?
a) Paging CHannel (PCH)
b) Broadcast Control CHannel (BCCH)
c) Random Access CHannel (RACH)
4. Tham số nào chỉ thị một cell riêng biệt?
a) CGI
b) BSIC
c) LAI
5. Các kiểu dữ liệu về cell (Cell Data) có trong BSC?
a. Cell Description Data, Cell Definition Data, Location Data
b. Cell Data, Managed Objects, Trancoder Devices, Subrate Switch
c. Tranceiver Group (TG), Receiver (RX), Transmitter (TX), Time Slots (TS)
6. Bao nhiêu channel group (CHGR) có thể được khai báo cho 1 cell?
a) 2
b) 4
c) 8
d) 16
7. Tối đa bao nhiêu subcell có thể được khai báo cho 1 cell?
a) 2
b) 3
c) 4
8. Mỗi cell có thể được khai báo tối đa bao nhiêu tần số?
a) 4
b) 8
c) 16
d) 32
9. Phần tử mạng nào có chứa Echo Cancellors?
a) GMSC
b) BSC
c) RBS
10. Tốc độ bit trên kênh thoại sau khi ra khỏi TRC, hướng tới BSC?
a) 22.8 kbits/s
b) 64 kbits/s
c) 16 kbits/s
11. Việc mã hoá thoại được thực hiện ở đâu trong hệ thống GSM của Ericsson?
a) MS và MSC
b) MS và TRC
c) BSC và TRC
12. Mục đích sử dụng của APG40?
a) APG40 là sự thay thế của IOG, đảm nhiệm các chức năng IO (input/output) trong hệ thống
b) APG40 dùng cho việc mã hoá thoại đa tốc độ thích nghi (AMR)
c) APG40 được kết nối tới IOG và xử lý các thông tin về tính cước
d) APG40 dùng cho các kết nối tới thuê bao
13. APZ là:
a) Phần chuyển mạch của tổng đài AXE
b) Phần điều khiển của tổng đài AXE
c) Hệ thống vào ra (Input/Output) của tổng đài AXE
d) Không cái nào trong các đáp án trên
14. File nào luôn được sử dụng trong việc back up tự động của CP?
a) File có chứa Call Detail Records (CDRs)
b) File RELFSW0
c) First File Range (FFR) RELFSW0 – RELFSW99
d) Second File Range (SFR) RELFSW100 – RTELFSW127
15. Có bao nhiêu cặp RP4 và EM trong một magazine GDM2-H?
a) 1 cặp RP4 và 16 EM
b) 1 cặp RP4 và 12 EM
c) 2 cặp RP4 và 12 EM
d) 2 cặp RP4 và 16 EM
16. Loại RP nào được khai báo trong GEM?
a) RPP
b) SCB-RP
c) RPG3
d) RP4
17. Bao nhiêu EM có thể được kết nối tới 1 cặp RP?
a) 8
b) 16
c) 32
d) 64
18. Bao nhiêu GDM có thể được nối tới một board DLEB?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
19. Bao nhiêu cặp DLEB có thể được lắp đặt trong 1 GEM?
a) 1
b) 4
c) 8
d) 11
20. Một Managed Object (MO) trong BSC là gì?
a. Liên quan tới mô hình định hướng đối tượng (Object-Oriented Modelling): một đối tượng (đơn vị phần mềm) được quản lý.
b. Biểu diễn một RBS, hoặc 1 phần của một RBS
c. Một đơn vị phần cứng
d. Một phần của IOG
21. Một Tranceiver Group (TG) biểu thị cái gì?
a. Một nhóm RBS
b. Một RBS
c. Các Tranceiver Units (TRUs)
d. Một nhóm tần số
22. Mỗi Transceiver Group (TG) gồm tối đa bao nhiêu Transceiver Controller (TRX)?
a) 10
b) 12
c) 16
Edit

Post a Comment

Please mind!
By Ubanks- Excellent Jobs
» Cảm ơn bạn đã đến với UBanks
» Nếu không có tài khoản Google, bạn có thể chọn Tên/URL hoặc ẩn danh!

Follow by Email

Complete the below form to get our lastest news via email.

Opinions

Loading 5 comments ...

Random posts

Loading 4 posts ...
38Twitter
Author

Twitter

Facebook

Google Plus