You are here: Home Viettin Bank

Đề cương thi sát hạch kỹ sư CNTT tại Vietinbank


 1. Cách biểu diễn dữ liệu và lôgic
 • Cơ số đếm
 • Cách biểu diễn dữ liệu số (BCD, packed, unpacked, dấu phảy động, dấu phảy tĩnh) và ký tự (ASCII, EBCDIC, Unicode)
 • Các phép toán và độ chính xác (dịch bit, AND, OR, NOT, XOR, tràn số, …)
 1. Phần cứng thiết bị CNTT và kiến trúc máy tính
 • Các vấn đề liên quan tới các thiết bị chính của máy tính
 • Phương thức giao tiếp giữa các thiết bị máy tính
 • Một số thiết bị liên quan (máy in, máy quét, UPS, tape, …)
 1. Kiến thức căn bản về hệ điều hành
 • Kiến thức căn bản về các chức năng chính của hệ điều hành; các khái niệm đa xử lý, phân tán, thời gian thực, cluster, …
 • Kiến thức căn bản về các hệ điều hành phổ biến như Windows và Unix (tập trung vào Windows Server 2003 và Windows XP)
 1. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Các cấu trúc dữ liệu nguyên thủy của máy tính (số thực, số nguyên, ký tự, boolean)
 • Các cấu trúc dữ liệu nâng cao (ví dụ như mảng, bản ghi, ngăn xếp, hàng đợi, …)
 • Các thuật toán đơn giản và mối liên hệ với các cấu trúc dữ liệu
 1. Kiến thức căn bản về mạng và truyền thông
 • Kiến trúc và các kiểu nối mạng căn bản
 • Mô hình OSI và bộ giao thức TCP/IP
 • Khái niệm về những thiết bị mạng như switch, hub, …
 • Kiến thức căn bản về Internet
 1. Kiến thức căn bản về lưu trữ, phục hồi dữ liệu và HA
 • Kiến thức căn bản về các phương pháp đảm bảo độ sẵn sàng cao cho hệ thống (RAID, cluster, …)
 • Kiến thức căn bản về các phương thức lưu trữ dữ liệu (tape, disk, full backup, differential backup, …)
 1. Kiến thức căn bản về an toàn bảo mật
 • Nguyên lý và các hình thức kiểm soát bảo mật
 • Hiểu tác dụng của các quy định bảo mật
 • Hiểu tác dụng của các thuật toán mã hóa chính
 1. Một số vấn đề căn bản về ứng dụng CNTT trong ngân hàng nói chung và Ngân hàng Công thương Việt Nam nói riêng
 • Quản lý tài khoản tập trung, phân quyền và kiểm soát giao dịch
 • Các hình thức xử lý dữ liệu (tức thời và theo lô)
 • Phân biệt các hệ thống xử lý thông tin OLTP và OLAP
Lưu ý: Mặc dù đề cương này tương đối rộng nhưng khi ra đề TTCNTT sẽ chỉ dùng những câu hỏi: a) ở mức khái niệm (yêu cầu người làm bài phân biệt đúng/sai); b) liên quan đến thực tế công việc và không thiên về lý thuyết.
Đề cương thi sát hạch kỹ sư phần cứng
( Phần tự chọn theo chuyên đề )
 1. Kiến thức về máy tính (phần cứng, hệ điều hành), hệ thống máy tính
  1. Kiến thức cơ bản về cấu trúc máy tính, các linh kiện và thành phần cơ bản, nguyên lý hoạt động, các giao tiếp giữa các thành phần
  2. Mạch logic
  3. Bộ xử lý: tốc độ xử lý, đơn xử lý, đa xử lý, ngắt, lệnh
  4. Bộ lưu trữ: Thiết bị lưu trữ trong, lưu trữ song song/tuần tự, thiết bị lưu trữ ngoài. Các loại thiết bị lưu trữ thông dụng trong CNTT: đĩa từ, đĩa quang,  tape,..
  5. Vận hành và bảo trì hệ thống
  6. Thiết bị, hệ thống truyền thông: các thành phần và khái niệm cơ bản, thiết bị truyền thông
  7. Hệ điều hành: các khái niệm cơ sở, cấu hình hệ thống
2.  Phần trang thiết bị.
 1. Chipset của các loại máy tính GX260, 270,280, 520, 745 (các khối chipset và chức năng của từng khối)
 2. Chipset các loại máy chủ S28; S29; Dell 6800; 4475 (Các khối chipset và chức năng của từng khối)
 3. Card Raid (Sơ đồ khối theo tiêu chuẩn của intel),  cách tạo RAID 0,1, 5. các lỗi liên quan.
 4. Máy in dòng P5205B (sơ đồ khối của mạch điều khiển ) so sánh tính năng với P7205, máy in lazer nguyên lý và các lỗi thường gặp.
 5. Windows XP, windows Server 2003, vista (cấu hình tối thiểu yêu cầu, các lỗi liên quan đến thiết bị, quản trị)
 6. UPS 5 KVA (sơ đồ khối,…..) so sánh UPS ONLINE, OFFLINE.
 7. Thông báo lỗi với máy in sổ,  so sánh  PR2, PR2E, … Một số thông báo lỗi của UPS 5KVA, Một số thông báo lỗi của Máy chủ, một số thông báo lỗi của máy PC .
 8. Cấu hình phần cứng PIX 525. Router 1751 , 1841,  2600 , 2800
 9. Lỗi mạng LAN. SW L2, L3.
 10. Các loại nguồn sử dụng cho thiết bị CNTT. Nguyên lý,  công suất, vào/ra, nguồn dự phòng.
 11. Phần mềm điều khiển thiết bị các loại hiện có NHCT, Phần mềm BIOS và những điểm lưu ý khi cập nhật nâng cấp.
 12. Tính toán công suất thiết kế cho dự án công nghệ thông tin. (UPS, Mạng máy tính, thiết bị bảo mật truyền thông, …) cho Phòng học lớn hoặc toà nhà trụ sở.
 13. Nghiên cứu đề xuất giải pháp về cơ sở hạ tầng CNTT phù hợp với qui mô của cấp chi nhánh, Sở giao dịch, Phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm.
Đề cương thi sát hạch kỹ sư hệ thống
( Phần tự chọn theo chuyên đề )
 1. Kiến thức về HĐH
 1. Kiến thức cơ bản về HĐH Windows Server, Unix.
 2. Cài đặt, cấu hình và triển khai Windows 2003 Server.
 3. Các lệnh hệ thống để quản trị.
 4. Các kiến thức liên quan đến việc quản trị hệ thống hiện tại của NHCTVN.
 1. Kiến thức về CSDL:
 1. Khái niệm, kiến thức cơ bản về CSDL: Liên quan đến Oracle, MySql, MS Sql
 2. Kiến thức cơ bản về backup/restore CSDL;
 3. Các kiến thức liên quan đến CSDL hiện tại của NHCTVN.
 1. Hệ thống
 1. Kiến thức cơ bản về các hệ thống hiện tại của NHCTVN như: AD, Email Exchange, MOM, SMS.
 2. Kiến thức cơ bản về firewall, SSL, VPN, IP Sec.
 3. Hiểu biết cơ bản về storage; redundancy; high availability, DR.
Đề cương thi sát hạch kỹ sư phần mềm
( Phần tự chọn theo chuyên đề )
 1. Lập trình
  1. Phân tích, thiết kế chương trình đơn giản
  2. Sử dụng các kiểu dữ liệu: ôn tập các kiểu dữ liệu chuẩn như: mảng, chuỗi, dấu phẩy động, dấu phẩy tĩnh, số nguyên, ký tự, tập hợp…
  3. Kiểu truyền tham số cho hàm, thủ tục: bao gồm 2 kiểu triền tham số tham biến hoặc tham trị. Ý nghĩ của các kiểu này, sự khác nhau khi sử dụng.
  4. Cấu trúc dữ liệu: các cấu trúc lặp (repeat..until, do..while, for…), các cấu trúc rẽ nhánh (if..then..else, case..). Ý nghĩa, cách sử dụng, sự khác nhau…
  5. Giải thuật: các giải thuật cơ bản như tìm kiếm, sắp xếp, đệ quy, giải đệ quy
  6. Các thuật toán mã hóa cơ bản: không cần trình bầy thuật toán, chỉ cần biết khái niệm, ý nghĩa. Ví dụ như thế nào là thuật toán mã hóa, mã hóa một chiều hay 2 chiều, khóa công khai, khóa bí mật…
  7. Các kiểu lập trình hướng sự kiện, hướng đối tượng: khái niệm, định nghĩa, ưu nhược điểm
  8. Các khái niệm về một số ngôn ngữ lập trình thông dụng như C, C++, Java, .NET VB6…Sử dụng các kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, kiểu truyền tham số cho hàm, thủ tục.
 1. CSDL:
  1. Các biểu đồ dữ liệu, thiết lập CSDL quan hệ
  2. Các object: table, view, constraint, index, trigger, stored-procedure,…
  3. Các câu lệnh SQL chuẩn: select, delete, insert, update, having, group by, order by…
  4. Sử dụng các kiểu dữ liệu: date, time, number, char, varchar…
  5. Các hàm, tính năng, định nghĩa, khái niệm cơ bản của Oracle
 1. Kiến thức khác:
  1. Các hệ cơ số và cách chuyển đổi.
  2. Các kiến thức cơ bản về AS400 và DB2.
  3. Một số khái niệm cơ bản về kiểm thử chương trình.
  4. Các biểu thức logic.
  5. Các công nghệ để kết nối với CSDL (DAO, ADO, .NET, JDBC, ODBC, …)
  6. Các kiến thức cơ bản về hệ điều hành.
Đề cương thi sát hạch kỹ sư viễn thông
( Phần tự chọn theo chuyên đề )
 1. Các kiến thức cơ bản về lĩnh vực mạng, truyền thông: TCP/IP, OSI, Routing (Distance vector, Link state), IP (V4, V6, Variable Length Subnet Masking..), LAN ( các loại cable, các chuẩn cable), WAN, Metro, IP telephony, …
 2. Các kiến thức liên quan đến Switch (VLAN, STP, Trunking, CAM, …)
 3. Các kiến thức liên quan đến việc quản trị hệ thống mạng, truyền thông NHCT (theo dõi giám sát, phân tích lưu lượng, băng thông, phân tích xử lý lỗi trên các thiết bị, …)
 4. Kiến thức cơ bản liên quan đến các trang thiết bị mạng, truyền thông, bảo mật (Router Redundancy, Load Balacing, routed, access-list, QoS, encapsulation, authentication,…)
 5. Các kiến thức liên quan đến thiết kế hệ thống mạng truyền thông (Campus Network, Modular Network, Design LAN,.. )
Edit

7 comments

cái này hay quá, thanks author, ngâm để apply việc nào Delete Reply

Thіs site was... hoω do I ѕay it? Releѵаnt!

! Finally I've found something that helped me. Thanks a lot!

Also visit my web blog ... article site builder software Delete Reply

You maԁe sοme decеnt рoints there.
Ι loоked on the web fог morе information about the issuе anԁ found mоst individuals will go along with your viеws on this website.


Feel frеe to surf tо my ѕite; http://www.biofalu.hu/ Delete Reply

Thanks а bunch foг ѕhaгing thіs with
all ρeople уou actually know whаt уοu arе ѕрeаking abоut!
Bookmarkeԁ. Ρlease also visit my site =).
Wе can hаve а link eхсhаnge agreеmеnt among us

Mу ѕitе; vpn software Delete Reply

Spot on wіth this writе-uρ, I honеstly
bеlieve this site needѕ a great deаl more attention.

I'll probably be returning to see more, thanks for the information!

Feel free to visit my web page: senuke x lifetime license Delete Reply

I really love your site.. Excellent colors & theme.
Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as I'm looking to create my very own blog and would love to know where you got this from or what the theme is named. Appreciate it!

Look at my homepage ... cellulite treatment Delete Reply

No matter if some one searches for his vital thing, so he/she needs
to be available that in detail, so that thing is maintained over here.Here is my blog post best cellulite treatment Delete Reply

Post a Comment

Please mind!
By Ubanks- Excellent Jobs
» Cảm ơn bạn đã đến với UBanks
» Nếu không có tài khoản Google, bạn có thể chọn Tên/URL hoặc ẩn danh!

Follow by Email

Complete the below form to get our lastest news via email.

Opinions

Loading 5 comments ...

Random posts

Loading 4 posts ...
38Twitter
Author

Twitter

Facebook

Google Plus